PRIVACYVERKLARING

Inleiding
Het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum Oostzaan, statutair gevestigd te Oostzaan, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij van u verwerken via onze interactie met u en via onze diensten en de wijze waarop wij de gegevens gebruiken. Deze verklaring heeft betrekking op de communicatie tussen u en de Stichting Cultureel Centrum Oostzaan.

Wij wijzen u er op dat u de beslissingsbevoegdheid heeft ten aanzien van de gegevens die u aan ons verstrekt. Wanneer u wordt gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens: Stichting Cultureel Centrum Oostzaan; onze contactgegevens vindt u op onze contactpagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Cultureel Centrum Oostzaan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u als klant gebruik maakt van onze diensten en producten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Doel van verwerking van persoonsgegevens
Stichting Cultureel Centrum Oostzaan legt in het kader van zijn dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u tickets bestelt, u zich inschrijft voor de Nieuwsbrief, uw interesse opgeeft of op een andere wijze, hetzij telefonisch of per mail, contact heeft met ons theater. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens etc. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de ticket-aankoop, voor de interne bedrijfsvoering en organisatie, voor extra service-informatie over onze voorstellingen, voor het versturen van nieuwsbrieven en PR-materiaal. En voor de verstrekking van door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie. Bovendien is het ook van belang om u op tijd te kunnen bereiken wanneer een voorstelling wijzigt of niet doorgaat. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
Emailadres(sen)
Bankrekeningnummer(s)
Foto’s en/of videomateriaal die tijdens de door de Stichting Cultureel Centrum Oostzaan georganiseerde activiteiten worden gemaakt.
Gegevens minderjarigen
Stichting Cultureel Centrum Oostzaan heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door ouders of voogd. Door het bestellen van kaarten voor minderjarigen geeft u impliciet toestemming voor de verwerking van de gegevens van de minderjarige. Indien een minderjarige zelf kaarten bestelt zonder zijn/haar leeftijd aan te geven, kunnen wij dit online dan wel per mail niet constateren. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

E-mail berichtgeving
Stichting Cultureel Centrum Oostzaan gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar (e-mail) Nieuwsbrief met informatie over onze activiteiten toe te sturen en voor het verzenden van zaken die voortvloeien uit onze secretariële werkzaamheden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Cultureel Centrum Oostzaan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijv. een medewerker van de Stichting Cultureel Centrum Oostzaan ) tussen zit.

Bewaartermijnen
Stichting Cultureel Centrum Oostzaan verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw verzoek om contact op te nemen afgehandeld is.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Cultureel Centrum Oostzaan passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Uw gegevens worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden. Met bedrijven, zoals het ticketbureau, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Cultureel Centrum Oostzaan blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Cultureel Centrum Oostzaan gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen, vragen en/of klachten
Via het secretariaat van de Stichting Cultureel Centrum Oostzaan kunt u een verzoek indienen uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Stichting Cultureel Centrum Oostzaan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Cultureel Centrum Oostzaan wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoongegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Cultureel Centrum Oostzaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactpagina.

Wijzigingen
Stichting Cultureel Centrum Oostzaan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u om regelmatig deze verklaring van ons privacybeleid te checken.

Algemene vragen over ons Privacybeleid
Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere vragen hebt over het privacybeleid van Stichting Cultureel Centrum Oostzaan, dan kunt u contact opnemen met ons.